Proponuję batożyć

Współcześnie z fulminacjami min. Sikorskiego z 2001 roku na temat braku checi perfidnych Jankesow do uznania boskiego charakteru Polakow poprzez zniesienie wiz turystycznych, proponowalem wprowadzenie op�ocz 100 dolarowej opłaty granicznej, również przywitania granicznego w postaci 25 batów dla każdeg oywatela amerykanskiego przybywajacego do Polski (kobiety i dzieci – 10 batów).

Warto wspomnieć, że obsesja na punkcie zniesienia wiz turystycznychdo USA przybrała w Polsce nawet formę rezolucji parlamentarnych:

– rezolucjii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki (Monitor Polski z 2003 r. Nr 34, poz. 438), domagającej się zniesienia wszystkich w ogóle wiz amerykańskich dla Polaków,

oraz skromniejszej

– rezolucji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki w celach turystycznych na okres do 90 dni (Monitor Polski z 8 sierpnia 2005 Nr 46 poz. 628), domagającej się jedynie zniesienia wiz turystycznych.

Jedyny skutek tych dwóch rezolucji jest taki, że ponieważ zniesienie wiz stało się w ten sposób publicznie ogłoszonym celem polskiej polityki zagranicznej, wszyscy lobbyści usiłujący nakłonić admiistrację panstwową USA do zniesiena wiz muszą być zarejestrowani w waszyngtońskim Department of Justice jako agenci wpływu zagranicznego (foreign agent) na podstawie amerykanskiej ustawy Foreign Agents Registration Act (FARA).

Nie zapomnieliśmy bynajmniej, że minister Sikorski, wówczas pracownik prywatnego prawicowego think-tank American Enterprise Institute w Waszyngtonie, znajdował się wśrod doradców APAC (American Polish Advisory Committee), groteskowej grupy lobbingowej, która usiłowala w 2004 roku wcielić w życie rezolucję Sejmu RP z 2003 roku i doproawadzić do zniesienia wiz.

APAC usiłował grozić kandydatom w amerykanskich wyborach prezydenckich rzekomą potęgą wielomilionowej Polonii amerykanskiej zjednoczonej przy urnach wyborczych wokół świętej sprawy pracy na czarno w USA dla obywateli RP . Żaden z kandydatow nie dał się na tą potęgę nabrać, ponieważ jedyną zewnętrzna manifestacją rzekomej mocy wyborczej APAC było około 300 podpisów zebranych pod tzw. ‘Polish American Agenda 2004’, dokumentem tyleż życzeniowo-roszczeniowym, co komicznym w swej nieporadnej bezczelności.

APAC prowadził lobbying w sprawie zniesienia wiz – a zatem bezpośrednio wspiarajcy zadeklarowany cel polityki zagranicznej obcego państwa – technicznie nielegalnie, ponieważ grupa nie posiadała rejestracji FARA. Przed interwencją amerykanskiej prokuratury uchronił uczestników APAC jawnie tragikomiczny charakter przedsięwzięcia. Dziś mało który z jego uczestnikow przyznaje się publicznie do swego w nim udziału.”

Widziane z USA – johnkowalski.salon24.pl

Advertisements

0 thoughts on “Proponuję batożyć

 1. Сегодня, fulminacjami мин. Сикорский в 2001 году около отсутствие checi perfidnych Jankesow признать Божественную природу поляков на отмену виз, туристические proponowalem введение opocz 100 dolarowej пограничных сборов, в том числе przywitania границы в виде 25 batów для każdeg oywatela американских przybywajacego в Польшу (для женщин и детей – 10 batów).

  Стоит отметить, что obsesja точка на отмену виз turystycznychdo США занимают в Польше, даже форма парламентской резолюции:

  — Rezolucjii Сейм Республики Польша от 12 июня 2003 года об отмене визового режима для граждан Республики Польша поездки в Соединенные Штаты Америки (Monitor Polski, 2003, № 34, пункт повестки дня. 438), призывающей к отмене всех во всех США виз для поляков

  и skromniejszej

  — Сенат резолюцию Республики Польша от 22 июля 2005 об отмене визового режима для граждан Республики Польша поездки в Соединенные Штаты Америки в качестве туриста на срок до 90 дней (Monitor Polski от 8 августа 2005 года № 46 пункта. 628), заявив только отмена туристических виз.

  Только в силу этих двух резолюций состоит в том, что после отмены виз стала настолько публично объявил о цели польской внешней политики, лоббисты всех admiistrację panstwową пытается убедить США в zniesiena визы должны быть зарегистрированы в Вашингтоне министерство юстиции в качестве иностранных агентов влияния (иностранным агентом) США в соответствии с законодательством иностранных агентов Регистрация Закона (ФАРА).

  Неподалеку от забывать о том, что министр Сикорский, то работник частного права мозгового центра Американского института предпринимательства в Вашингтоне, был wśrod советников APAC (американский польский Консультативный комитет), гротеск лоббистской группы, которая usiłowala в 2004 году поставить в силу резолюция сейма, 2003 doproawadzić года, и отмена виз.

  APAC пытался угрожать кандидатов на президентских выборах американские власти якобы wielomilionowej Polonia США едины в выборах urnach вокруг священной черной работы в Соединенных Штатах для граждан Польши. Ни один из kandydatow не давать эту власть приобретать, потому что только в космическом проявлением якобы выборов власть APAC составил около 300 подписей, собранных в рамках так называемой. “Польский американских дня 2004″, документ, как много życzeniowo-roszczeniowym что komicznym в его nieporadnej bezczelności.

  APAC привело лоббирование отмены виз, – и, таким образом, прямо заявил, wspiarajcy внешнеполитических целей чужой стране – технически незаконными, поскольку группа не имела регистрации ФАРА. До вмешательства США прокуратуру uchronił участников APAC tragikomiczny раскрыть характер проекта. Сегодня лишь немногие из его участников признает, которые публично о своем участии в нем. ”

  При взгляде из Соединенных Штатов, – johnkowalski.salon24.pl

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s